Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej – “Tłumaczymy żywioły”

Szkoła jest beneficjentem projektu “Tłumaczymy żywioły” – projektu edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej” nr RPOP.09.01.02-16-004/18 pn. współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX – Wysoka jakość edukacji. Działanie 9.01 – Rozwój edukacji. Poddziałanie 9.1.2 – Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014–2020.

W ramach projektu zorganizowane będą dla uczniów:

– zajęcia rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej oraz kompetencji kluczowych w formie video-konferencji

– zajęcia “Bezpieczny w sieci” z zakresu TIK i cyberprzestrzeni

– zajęcia rozwijające zainteresowania przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi i metodą eksperymentu w Centrum Nauk Przyrodniczych

– zajęcia matematyczno-przyrodnicze realizowane metodą eksperymentu w ramach szkolnych kół pn. “Żywioły”.

– wyjazdy do ciekawych Miejsc Edukacji Bezpośredniej (poza Opole)

– udział w wyjazdowych targach branżowych dla uczniów klas VII i VIII

– event naukowy

 

W ramach projektu zorganizowane będą dla nauczycieli:

– szkolenia dla prowadzących zajęcia metodą eksperymentu

– kurs nadający uprawnienia do obsługi dronów

– kurs z terapii ręki i zintegrowanego treningu pisania, przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

– szkolenie dotyczące wieloaspektowej diagnozy oraz programowania zindywidualizowanej ścieżki kształcenia przygotowujący do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

W ramach projektu szkoły uzyskają:

– pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć rozwijających umiejętności prezentacji, komunikacji i przeprowadzenia wideokonferencji

– pomoce dydaktyczne dla uczniów w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu TIK i bezpieczeństwa, w tym do realizacji zajęć pn. “Bezpieczny w sieci”.

– wyposażenie pracowni eksperymentalnych

 

Regulamin uczestnictwa uczniów w projekcie Tłumaczymy żywioły – do pobrania –   Regulamin

Dokumenty ucznia – do pobrania –  Dokumenty ucznia-uczestnika projektu Tłumaczymy żywioły