Logopeda szkolny

Drodzy Rodzice!

Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie.
Dziecko, które idzie do pierwszej klasy powinno wymawiać wszystkie głoski prawidłowo, mieć bogate słownictwo dotyczące jego życia, otoczenia, umieć budować poprawne pod względem gramatycznym i logicznym zdania.
Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania.

Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy/wad wymowy należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Jeśli dziecko nieprawidłowo mówi, czyli:

 • zamienia głoski;
 • opuszcza głoski na początku i końcu wyrazu;
 • zmienia znaczenie wyrazu;
 • mowa dziecka jest cicha, niewyraźna;
 • występują u dziecka wady narządów artykulacyjnych (zbyt krótkie wędzidełko, za duży

język, wady zgryzu, nieprawidłowe uzębienie, rozszczepy podniebienia);

 • nie słyszy;

wówczas nie należy lekceważyć tych zjawisk, tylko możliwie szybko zgłosić się do logopedy!!!

 

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

 

Zakres działań logopedy w Szkole Podstawowej nr 20

 

We wrześniu logopeda przeprowadza przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce wad wymowy. Po zakończeniu badań rodzice dzieci wymagających wsparcia ze strony logopedy otrzymują pisemne informacje oraz zgody na prowadzenie zajęć logopedycznych w szkole. Dostarczenie zgody do wychowawcy i założenie „zeszytu logopedycznego” jest równoznaczne z rozpoczęciem zajęć na terenie szkoły. Wiąże się z koniecznością zaangażowania się w systematyczne usprawnianie kompetencji językowych dziecka według wskazań logopedy.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniami do terapii logopedycznej, uczniowie, którzy posiadają zaburzenia komunikacji językowej powodujące trudności w nauce czytania i pisania oraz uczniowie zakwalifikowani do logoterapii po przeprowadzeniu badań przesiewowych.

Logopeda w trosce o dobro dziecka może prosić Państwa o konsultacje specjalistyczną np. z ortodontą, foniatrą, stomatologiem, audiologiem czy laryngologiem.

W ramach zajęć logopedycznych dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Podstawę ćwiczeń stanowi usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.

Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych,  a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownictwa o nowe pojęcia, doskonalenie umiejętności budowania swobodnych wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

Opieką logopedyczną objęci są uczniowie z dyslalią: seplenieniem, rotacyzmem, lambdacyzmem, gammacyzmem, kappacyzmem oraz mową bezdźwięczną, jąkaniem, niedosłuchem, środowiskowym ograniczeniem mowy.

Głównym celem terapii jest:

 korygowanie wad wymowy;

 • usprawnianie zdolności komunikowania się;
 • usuwanie wad i zaburzeń komunikacyjnych;
 • kształtowanie starannej wymowy;
 • dbałość o kulturę słowa potocznego;
 • kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej;
 • usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy);
 • kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie);
 • rozwijanie słuchu fonematycznego;
 • wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej;
 • rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
 • rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych;
 • uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

 

Dlaczego rola rodzica w terapii logopedycznej jest tak ważna?

 

     Terapia logopedyczna jest procesem. Jej skuteczność zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Spotkanie z logopedą nie jest wystarczającym elementem terapii. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem w domu. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Zaleca się aby ćwiczenia trwały minimum 15 minut dziennie. Systematyczność prowadzi do sukcesu. Im wcześniej nauczymy dziecko prawidłowej wymowy, tym mniej problemów pojawi się w przyszłości. Warto sobie uświadomić, że terapia nie musi być przykrym obowiązkiem. Ćwiczenia logopedyczne w domu mogą być świetną formą kontaktu rodzica z dzieckiem i jednocześnie chwilą przyjemnego relaksu. Każdy podjęty wysiłek należy nagradzać drobną przyjemnością: uśmiechem, buziakiem, „plusem”/naklejką na karcie motywacji, spacerem, łakociami. Ćwiczenia można wplatać w codzienne wspólne czynności, posiłki i domowe rytuały. Ważne jest, aby obie strony (i rodzic, i dziecko) czerpały radość i satysfakcję z tej formy bycia razem. Często postęp w terapii osiąga się małymi krokami a pozornie błahe zabawy i ćwiczenia wykonywane systematycznie niosą ze sobą poważne umiejętności i nawyki. Tempo postępów w terapii jest sprawą indywidualną, zależną od predyspozycji dziecka. Stały kontakt z logopedą i zaangażowanie się rodziców w program terapii pomoże osiągnąć sukces dzieciom.

 

            Dlatego zapraszam Państwa do systematycznego zaglądania do zeszytów
oraz konsultacji na platformie Teams i e-dzienniku.

 

Rodzice powinni:    

 • wspierać dziecko w terapii;
 • ograniczać „siedzenie” przed ekranem komputera, tabletu, telefonu, telewizora do absolutnego minimum;
 • dawać prawidłowe wzorce wymowy, czyli mówić do dziecka poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
 • słuchać wypowiedzi swoich pociech, zachęcać do opowiadania o otaczającym świecie, o zdarzeniach, czynnościach, cechach przedmiotów, zadawać pytania, dużo rozmawiać;
 • czytać dziecku;
 • angażować dziecko we wspólne prace domowe, przygotowanie kolacji, porządki, nazywać czynności, przedmioty, cechy, bawić się słowami, neologizmami, powiedzonkami i przysłowiami, tworzyć uogólnienia, szukać wyrazów o podobnym znaczeniu; („kąpiel słowna”);
 • dopilnować aby dziecko systematycznie wykonywało ćwiczenia i prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 • czuwać aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia (motywować do pracy łącząc ćwiczenia z pozytywną atmosferą, przeplatać żmudne powtarzanie ćwiczeniami ruchowymi czy oddechowymi w formie zabaw);
 • dbać o dobry stan zdrowia, po infekcjach górnych dróg oddechowych kontrolować słuch, dbać o higienę nosa i jamy ustnej, zapewniać zdrową dietę i ruch na świeżym powietrzu;
 • niedopuszczalne jest zawstydzanie dziecka, nie należy też żądać by kilkakrotnie powtarzało swoją wypowiedź, bo może to spowodować zahamowanie dalszego rozwoju mowy. Możemy powtórzyć po dziecku sens wypowiedzi, dając prawidłowy wzorzec, ale bez zbędnego komentarza.

W naszej szkole terapią logopedyczną zajmuje się logopeda, pani Joanna Misiarz, która:

 • przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne na terenie placówki w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
 • przeprowadza kontrolę stanu mowy po wakacjach;
 • zajmuje się diagnozowaniem logopedycznym oraz odpowiednio do jego wyników, udzielaniem pomocy logopedycznej poszczególnym uczniom z trudnościami w uczeniu się;
 • prowadzi terapię logopedyczną indywidualną i grupową dla uczniów w zależności od rozpoznanych potrzeb;
 • organizuje pomoc logopedyczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
 • podejmuje działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej;
 • współpracuje ze środowiskiem ucznia;
 • wspiera działania wychowawcze, profilaktyczne nauczycieli wynikające z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
 • tworzy i przygotowuje pomoce logopedyczne.

 

 Godziny pracy logopedy szkolnego w roku szkolnym 2023/2024:

 poniedziałek: 7.00-9.25, 13.45-15.15
wtorek: 7.00-9.25, 13.45-15.15
środa: 7.00-8.35, 12.50-15.15
czwartek: 7.00-8.35, 12.50-14.35
piątek: 12.50-14.40