Procedury

  1. Procedury obowiązujące w PSP 20 w Opolu
  2. Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w funkcjonowaniu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych
  3. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
  4. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  5. Procedura organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  6. Procedura spełniania obowiązku szkolnego poza szkołą (edukacja domowa)