Procedury

  1. Procedury obowiązujące w PSP 20 w Opolu
  2. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu
  3. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  4. Procedura organizacji kształcenia specjalnego dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym