UCHWAŁA NR XXX/540/16 Rady Miasta Opola z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, zm. Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045, poz. 1418 i poz. 1629 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji „Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola”, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marcin Ociepa

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XXX/540/16

Rady Miasta Opola

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola

1. Wstęp

Wspieranie edukacji uczniów uzdolnionych od wielu lat jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych w opolskich szkołach. Poszczególne szkoły opracowują i wdrażają specjalne programy pracy z uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą. Istnieją coraz większe możliwości identyfikowania uczniów o ponadprzeciętnym potencjale intelektualnym i twórczym. Dlatego też należy wspierać ich od najmłodszych lat, nie tylko zapewniając im szczególne warunki kształcenia, ale też wyróżniając, promując i nagradzając za pracę nad rozwojem własnego potencjału intelektualnego i twórczego.

Kształcenie uczniów uzdolnionych to jeden z priorytetów Polityki oświatowej Miasta Opola na lata 2016 – 2020. W działaniach związanych z podnoszeniem jakości kształcenia wpisano zadanie pn. „Stworzenie warunków do efektywnego kształcenia młodzieży uzdolnionej (koła zainteresowań, opieka naukowa oraz promowanie osiągnięć)”. Opracowanie i wdrożenie Programu przyczyni się do realizacji tego działania. Należy zakładać, że jego przyjęcie wywoła pozytywne skutki, wynikające z realizacji zaproponowanych form wspierania uczniów i doceniania ich osiągnięć edukacyjnych, w postaci zwiększenia aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży szkolnej, a także wzrostu liczby uczniów osiągających wymierne sukcesy edukacyjne.

2. Definicja Programu

Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola obejmuje wielokierunkowe działania, których realizacja prowadzić będzie do wspierania edukacji uzdolnionych uczniów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola.

3. Cele Programu

1) Wspieranie uczniów w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w różnych formach współzawodnictwa w zakresie wiedzy.

2) Stymulowanie rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży szkolnej.

3) Zwiększenie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej.

4) Stwarzanie pozytywnych wzorców dla społeczności uczniowskiej szkół Miasta Opola.

5) Promowanie wśród dyrektorów jednostek oświatowych, nauczycieli i rodziców potrzeby wspierania dzieci i młodzieży w rozwoju ich uzdolnień i talentów.

4. Formy realizacji

1) Program przewiduje następujące formy realizacji:

a) Nagroda edukacyjna;

b) Tytuł Opolski Orzeł;

c) List gratulacyjny;

d) Wsparcie materialne.

2) Nagroda edukacyjna oraz Wsparcie materialne nie mają charakteru socjalnego.

5. Adresaci Programu

Uczniowie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Opola.

6. Finansowanie Programu

1) Program będzie finansowany ze środków własnych budżetu Miasta Opola, począwszy od roku 2017.

2) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu określona będzie na dany rok w uchwale budżetowej.

7. Spodziewane efekty

1) Zwiększenie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży.

2) Realizacja możliwości indywidualnego rozwoju ucznia.

3) Wzrost liczby uczniów osiągających wymierne i znaczące sukcesy edukacyjne.

4) Zwiększenie motywacji nauczycieli do pracy z uczniami uzdolnionymi.

5) Wzrost zaangażowania uczniów w działania na rzecz społeczności szkolnej oraz lokalnej.

6) Promocja Miasta Opola w województwie i kraju.

8. Postanowienia końcowe

1) Informacja o Programie zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Opola oraz na stronie internetowej www.opole.pl 

2) Dyrektorzy poinformują uczniów, rodziców i nauczycieli o przyjętym Programie i możliwościach wpierania edukacji uczniów uzdolnionych.

3) Wszystkich uczniów objętych działaniami Programu zobowiązuje się do promowania faktu uzyskania Nagrody edukacyjnej, tytułu Opolskiego Orła, Listu gratulacyjnego oraz Wsparcia materialnego w swoim środowisku, a także w mediach i wystąpieniach publicznych.