Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

UWAGA:
Do klasy międzynarodowej umieszczamy jedynie w nagłówku zgłoszenia (dla dzieci obwodowych) lub wniosku (dzieci spoza obwodu) napis Oddział międzynarodowy. Nie ma osobnego formularza. 

Druk „Potwierdzenie woli przyjęcia do kl. I” należy obowiązkowo złożyć w formie pisemnej przez przynajmniej jednego z rodziców w terminie od 20 do 24 maja do godz.15:00.

Druk potwierdzenia woli przyjęcia do klasy I

 

Wniosek kandydata do klasy I spoza obwodu

 

Oświadczenie woli Rodziców w sprawie uczęszczania dziecka na lekcje religii

 

Wniosek o objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej

 

Zasady naboru do oddziału międzynarodowego 2019-2020

 

Oświadczenie rodziców o spełnianiu przez dziecko 6 letnie obowiązku przygotowania przedszkolnego 2019-2020

 

Oświadczenie rodziców dziecka spoza obwodu

 

Druk zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie PSP 20 w Opolu na rok szkolny 2019/2020

 

Informacja dla Rodziców w sprawie rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.14.2019 PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/776/17 RADY MIASTA OPOLA
z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów.

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.14.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 stycznia 2019 r.
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.14.2019 Prezydenta Miasta Opola z dnia 8 stycznia 2019 r.
Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

 

Szkolny tornisterzalecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego