STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20

W OPOLU

Dokument w trakcie aktualizacji

 

Uchwalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz 153 i poz 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz 759 i Nr 162, poz. 1126 z późn. zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej (Dz.U. z 1999 r. Nr. 14, poz 131 z późn. zmianami), Rozporządzenia MENiS z dnia 23 kwietnia 2004 r. szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2004 r. Nr 89 poz. 845) i 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz.U. Nr 199, poz. 2046) oraz Rozporządzenia MENiS z dnia 11 stycznia 2005 r. zmieniającą rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 10, poz. 75).

 

 

SPIS TREŚCI

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I
PRZEPISY OGÓLNE
Rozdział II
ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
Rozdział III
CELE I ZADANIA SZKOŁY
Rozdział IV
UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI
Rozdział V
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
Rozdział VI
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI
Rozdział VII
ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

Rozdział VIII

ZAŁĄCZNIKI DO STATUTU................................................................................45

Aneks nr 2 do Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

 

Załączniki do Statutu

 

Załącznik nr 1 - Program Wychowawczy Szkoły

Załącznik nr 2 - Kryteria Przedmiotowego Systemu Oceniania

Załącznik nr 3 - Uroczystości szkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 w Opolu

Załącznik nr 4 - Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

Załącznik nr 5 - Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w Publicznej Szkole

                                Podstawowej nr 20 w Opolu

Załącznik nr 6 - Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Załącznik nr 7 - Regulamin biblioteki szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

Załącznik nr 8 - Regulamin czytelni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

Załącznik nr 9 - Regulamin świetlicy szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Opolu

Załącznik nr 10 - Regulamin Nauczyciela Dyżurnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20

                                w Opolu

Załącznik nr 11 - Regulamin organizacji szatni szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20

                                w Opolu

 
 
 

 

ROZDZIAŁ I

 

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 1. Nazwa szkoły brzmi:

  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 20

 2. Adres szkoły: Opole, ul. Grudzicka 48

 3. Organem prowadzącym szkołę jest miasto Opole.

 4. Nadzór merytoryczny pod względem realizacji programu dydaktycznego
  i wychowawczego sprawuje Kuratorium Oświaty w Opolu.

 5. Cykl kształcenia trwa 6 lat.

 6. Szkoła ma możliwość prowadzenia klas w oparciu o programy autorskie.

 7. Szkoła ma własne tradycje, obrzędowość i święta, które określa zał. nr 1 do Statutu.

 8. Szkoła zapewnia możliwość korzystania z:

 

 

§ 2

 

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej szkoły określają odrębne przepisy.

 4. Szkoła na wyodrębnionym rachunku bankowym, gromadzi środki specjalne pochodzące między innymi z:

 

 

 1. Środki specjalne mogą być przeznaczone na:

  1. działalność dydaktyczno-wychowawczą,

  2. zakup pomocy naukowych i wyposażenia,

  3. zakup materiałów eksploatacyjnych na remonty, konserwacje i modernizację,

  4. zakup środków czystości, materiałów biurowych,

  5. opłaty za usługi (transport, przeglądy...),

  6. inne cele wynikające ze statutowej działalności szkoły pozostaną ujęte w corocznie opracowywanym planie dochodów i wydatków.

   1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami ,wobec których stosowane są odrębne przepisy.

   2. Na zasadach określonych w ustawie w szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.

 

ROZDZIAŁ II

 

ORGANA SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

 

§ 3

 

 1. Organami szkoły są:

  1. dyrektor szkoły;

  2. zastępca dyrektora szkoły;

  3. Rada Pedagogiczna;

  4. Samorząd Uczniowski;

  5. Rada Szkoły oraz Rada Rodziców;

 2. Dyrektor szkoły:

  1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,

  2. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych
   w szkole,

  3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

  4. sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w obwodzie szkoły,

  5. kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,

  6. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

  7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły,

  8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor decyduje w sprawach:

  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych,

  3. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
   w sprawach nagród, odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;

  4. decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku szkolnego po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a także w uzasadnionych przypadkach może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą, np. w placówkach kształcenia specjalnego.

 

 

 

§ 4

 

   1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.

   2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

  1. przygotowanie projektu statutu szkoły bądź jego zmian oraz jego zatwierdzenie po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców,

  2. zatwierdzenie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły,

  3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promowania uczniów,

  4. ustalenie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów oraz trybu odwoławczego od tych ocen,

  5. wyrażanie zgody na egzaminy klasyfikacyjne z przyczyn nieusprawiedliwionych,

  6. uchwalanie warunkowej promocji ucznia,

  7. ustalanie warunków i zasad przyznawania wyróżnień uczniom klas I-III,

  8. zatwierdzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców,

  9. zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

3. Zadanie Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady Pedagogicznej –zał. nr 4

 

§ 5

 

 1. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności szkoły, a także wnioskowania do organów szkoły w tym zakresie, a w szczególności:

  1. pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

  2. współpraca ze środowiskiem szkoły, lokalnym i zakładami pracy,

  3. gromadzenie funduszy dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenia zasad użytkowania tych funduszy,

  4. zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z nauczycielami szkoły, prawa do:

  1. - znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych i wychowawczych w szkole i w klasie,

  2. - uzyskanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub

  3.   trudności,

  4. - znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

  5. - uzyskania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci,

  6.   wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły,

  1. na wniosek dyrektora wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 

 

 

§ 6

 

1. W szkole może działać rada szkoły, którą do życia powołuje dyrektor szkoły na łączny      wniosek dwóch spośród następujących podmiotów:
- Rady Pedagogicznej,
- Rady Rodziców,
- Samorządu Uczniowskiego.
 1. Rada szkoły winna składać się z co najmniej 6 osób, a kadencja jej trwa 3 lata.

 2. W skład rady wchodzą w równej liczbie przedstawiciele rodziców i nauczycieli, wybrani przez zgromadzenie ogólne tych gremiów.

 3. Dopuszcza się możliwość zmiany 1/3 składu Rady w każdym roku szkolnym.

 4. W posiedzeniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, dyrektor szkoły i zastępca dyrektora.

 5. Rada Szkoły decyduje w sprawach:

  1. uchwalenia statutu szkoły i ewentualnych zmian w statucie,

  2. uchwalenia regulaminu swojej działalności oraz wybierania przewodniczącego,

  3. ustanawiania odznak dla uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami.

 1. Rada Szkoły opiniuje w szczególności:

  1. roczny plan finansowy szkoły dotyczący środków specjalnych,

  2. plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów,

  3. powierzenie funkcji zastępcy dyrektora szkoły i innych stanowisk kierowniczych,
   a także może wnioskować o odwołanie z funkcji kierowniczych,

  4. wnioski dyrektora w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

  5. inne istotne – wg Rady Szkoły – sprawy dla szkoły.

 1. Rada Szkoły może wystąpić z inicjatywami w sprawie zajęć pozalekcyjnych
  i przedmiotów nadobowiązkowych.

  1. Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł, a ich wydatkowanie określone winno być w regulaminie Rady.

  2. Przedstawiciele rodziców wchodzących w skład rady mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu rozpatrującego odwołanie:

  1. nauczyciela od ustalonej mu przez dyrektora szkoły oceny pracy (1 przedstawiciel),

  2. dyrektora od ustalonej mu oceny pracy (2 przedstawicieli).

 

§ 7

 

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły; władzami samorządu są:

 

 1. Do głównych zadań Samorządu należą:

  1. reprezentowanie interesów uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły,

  2. przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących szkoły,

  3. czuwanie nad realizacją podstawowych praw uczniów,

  4. uczestniczenie w organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

  5. aktywizowanie uczniów w organizowaniu działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i artystycznej na rzecz klasy i szkoły, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

  6. redagowanie i wydawanie gazety szkolnej,

  7. udział w opiniowaniu pracy nauczycieli na wniosek dyrektora szkoły,

  8. udzielanie wsparcia uczniom pochodzącym z rodzin najuboższych,

  9. organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z opanowaniem materiału,

  10. udział w akcjach ogólnopolskich.

W realizacji swych zadań samorząd współpracuje z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz organizacjami społecznymi i młodzieżowymi działającymi na terenie szkoły.
 1. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrekcji wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów, takich jak:

  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania,

  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

  3. prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

  4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,

  6. prawo do opiniowania Programu Wychowawczego Szkoły.

 1. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin Samorządu Uczniowskiego – zał. nr 6.

 2. Na wniosek dyrektora szkoły Samorząd wyraża opinię o pracy nauczyciela.

 3. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie Samorządu, jeżeli jest ono sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.

 

§ 8

 

 1. Organy szkoły współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji dotyczących działalności szkoły poprzez:

 1. Rada Pedagogiczna może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 2. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 3. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwał organów szkoły niezgodnych z przepisami prawa lub interesem szkoły. W takim przypadku, w terminie 2 tygodni, od podjęcia uchwały uzgadnia sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem sporu.

  W sytuacji braku uzgodnienia przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi bezpośrednio nadzorującemu szkołę.

 4. Rada Szkoły może wnioskować do organu nadzoru pedagogicznego o zbadanie i dokonanie oceny pracy szkoły, jej dyrektora lub nauczyciela.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 9

 

 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły, a w szczególności zapewnia uczniom:

  1. poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia,

  2. traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

  3. rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

  4. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym),

  5. sprawuje opiekę nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia,

  6. udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

 

 

§ 10

 

 1. Realizacja celów i zadań szkoły następuje poprzez:

  1. integrację wiedzy nauczanej poprzez:

  1. kształcenie zintegrowane w klasach I – III,

  2. bloki przedmiotowe,

  3. ścieżki edukacyjne: prozdrowotną, regionalną, ekologiczną, czytelniczą i medialną, patriotyczno-obywatelską, europejską oraz wychowanie do życia w społeczeństwie;

  1. oddziaływanie wychowawcze skierowane na priorytety, takie jak:

   1. pomoc w uzyskaniu orientacji etycznej i hierarchizacji wartości,

   2. personalizację życia w rodzinie, w grupie koleżeńskiej i w szerszej społeczności,

   3. wpajanie zasad kultury życia codziennego;

  1. prowadzenie kół zainteresowań i kół przedmiotowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć korekcyjnych, kompensacyjno-wyrównawczych, rewalidacji i terapii pedagogicznej;

  2. prowadzenie nauczania religii w szkole;

  3. pracę pedagoga szkolnego wspomaganą badaniami i zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu, współpracą z Radą Rodziców, Sądem Rodzinnym, Komisariatem Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie.

 

§ 11

 

    1. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochrania ich zdrowie poprzez:

   1. dyżury nauczycieli w budynku wg grafiku wywieszanego w pokoju nauczycielskim,

   2. zapewnienie opieki na zajęciach pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,

   3. przydzielenie jednego opiekuna (osoby pełnoletniej): na 30 uczniów – jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z przejazdów;
    na 15 uczniów – w czasie wycieczki; na 10 uczniów – z turystyki kwalifikowanej,

   4. omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych,

   5. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I – III, a w szczególnych przypadkach dzieciom klas IV - VI,

   6. szkolenie pracowników szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

   7. dostosowanie stolików uczniowskich, krzeseł i innego sprzętu szkolnego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy,

   8. systematyczne omawianie przepisów ruchu drogowego, kształcenie komunikacyjne oraz przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową,

   9. uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu,

   10. niełączenie w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

    1. Dopuszcza się możliwość zastosowania dodatkowej ochrony uczniów poprzez zatrudnienie firmy ochroniarskiej (wymagana jest zgoda rodziców).

3. Szkoła zawiera z wybranym ubezpieczycielem roczne umowy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

§ 12

 

1. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, szkoła udziela wsparcia poprzez:
  1. pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo,

  2. terapię pedagogiczną, grupową lub indywidualną w zależności od orzeczeń poradni pedagogicznej,

  3. zapewnienie pobytu w świetlicy szkolnej dzieciom z klas I-III, a w szczególnych przypadkach dzieciom klas IV-VI,

  4. organizowanie dożywiania w formie obiadów finansowanych przez sponsorów i MOPR,

  5. organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej wspomagane w ramach środków MOPR-u.

 

§ 13

 

1. Celem dostosowania treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów szkoła zapewnia pomoc udzielaną przez pedagoga szkolnego w formie:
  1. wydawania decyzji o odroczenie lub przyspieszenie obowiązku szkolnego, nauczaniu indywidualnym, rewalidacji indywidualnej, o nauczaniu trybem szkoły specjalnej, na podstawie aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,

  2. spotkań terapeutycznych.

 

ROZDZIAŁ IV

 

UCZNIOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 

§ 14

 

 1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się w tym roku kalendarzowym, w którym kończy ono 7 lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat.

 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat.

 3. W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły lub o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 4. Dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem.

 5. Do sześcioletniej szkoły podstawowej prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

  § 15

  § 16

  § 17

  1. Każdy uczeń posiada strój odświętny, który ma obowiązek nosić w czasie:

  § 18

  § 19

 

 

§ 20

 

 1. Propozycje zmian do praw i obowiązków ucznia mogą zgłaszać nauczyciele, rodzice i uczniowie.

 2. Proponowane zmiany wymagają akceptacji Rady Pedagogicznej.

Do przestrzegania praw i obowiązków ucznia zobowiązani są zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

 

ROZDZIAŁ V

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 21

Zadania szkolnego systemu oceniania

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu postępów w opanowywaniu wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

  1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,

  2. motywowanie ucznia do dalszej pracy,

  3. informowanie rodziców i nauczycieli o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia,

  4. stwarzanie sytuacji, w których każdy uczeń ma możliwości zademonstrowania swojej wiedzy i umiejętności,

  5. informowanie ucznia o tym, co jest najważniejsze w procesie kształcenia.

 

§ 22

Formy aktywności podlegające ocenie

 1. Wiedza przedmiotowa.

 2. Umiejętności rozwiązywania problemów.

 3. Umiejętności uzasadniania i argumentowania w rozwiązywaniu problemów.

 4. Stosowanie wiedzy i umiejętności w różnych sytuacjach.

 5. Systematyczne poszerzanie wiedzy i nabywanie nowych umiejętności.

 6. Samodzielność w procesie kształcenia.

 7. Komunikowanie się z zastosowaniem właściwego języka dla danych zajęć edukacyjnych.

 8. Praca w kołach zainteresowań.

 9. Udział w konkursach i olimpiadach.

 

§ 23

Szczegółowe zasady oceniania

 1. Podział roku szkolnego na semestry:

  1. przyjmuje się, że rok szkolny dzieli się na dwa semestry,

  2. pierwszy semestr trwa od 1 września do piątku ostatniego tygodnia stycznia włącznie,

  3. przerwa semestralna trwa dwa tygodnie (od poniedziałku bezpośrednio po zakończeniu semestru I),

  4. drugi semestr trwa od poniedziałku po zakończeniu przerwy semestralnej do dnia wyznaczonego przez MEN jako dzień zakończenia roku szkolnego.

 1. Na koniec pierwszego semestru dokonuje się klasyfikacji śródrocznej, a na koniec drugiego - końcoworocznej.

 2. W trakcie trwania semestrów na bieżąco dokonuje się oceniania uczniów.

 3. Począwszy od klasy czwartej, oceny klasyfikacyjne i oceny bieżące z danych zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach, uwzględniając zapis cyfrowy wg następującej skali:

 1. W ocenianiu bieżącym w celu różnicowania oceny można stosować w zapisie oceny znaki: “+” i “- .

 2. Bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie następuje wg skali ocen od 1 do 6.

Bieżące ocenianie może odbywać się w formie:
  1. odpowiedzi ustnej – ocenianie następuje na podstawie odpowiedzi udzielonej w czasie lekcji. Uczeń przed lekcją ma prawo do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania w ciągu semestru;

  2. kartkówki – ocenianie następuje w formie pisemnej, w trakcie krótkiego sprawdzianu, nie przekraczającego 15 minut. Nauczyciel nie jest zobowiązany do uprzedzania uczniów o dokładnym terminie kartkówki – mogą się oni jej spodziewać od momentu realizacji tematów, których wymagania przewidziano do zaliczenia w tej właśnie formie;

  3. pracy klasowej – ocenianie następuje w formie pisemnej, w ramach pracy klasowej, przewidzianej w rozkładzie treści nauczania.

  1. Dokładny termin pracy klasowej powinien być zapisany w dzienniku i znany uczniowi na 7 dni przed jej terminem.
  2. Nauczyciel ma obowiązek oddania sprawdzonej pracy klasowej do 7 dni, z wyjątkiem języka polskiego oraz matematyki - do 14 dni.
  3. Pisemna praca klasowa musi być poprzedzona lekcją powtórzeniową.
  4. Pisemne prace kontrolne przechowywane przez nauczyciela do końca bieżącego roku szkolnego, będą na prośbę rodziców udostępniane do wglądu.
  5. Ocenione pisemne prace kontrolne uczniowie otrzymują do wglądu na lekcji. Na życzenie rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu ocenione pisemne prace kontrolne swego dziecka podczas zebrań informacyjnych.
  6. Uczeń po długotrwałej nieobecności (14 dni) ma prawo pisać pracę klasową w innym, uzgodnionym z nauczycielem terminie.
  7. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone nie więcej niż dwie prace klasowe(sprawdziany), a w ciągu dnia – tylko jedna.
  1. pracy na lekcji – ocenianie następuje na podstawie oceny udziału ucznia w realizacji zadań postawionych w czasie lekcji;

  2. pracy domowej – ocenianie następuje poprzez ocenę pracy domowej wykonanej przez ucznia.

  1. Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru braku zadania domowego.
  2. Termin wykonania pracy domowej musi być każdorazowo ściśle określony.
  3. Nie zadaje się prac domowych na okres świąt i ferii.
Powyższe formy oceniania są ściśle oparte o program nauczania i obejmują całokształt wiedzy i umiejętności, których zdobycie jest zadaniem każdego ucznia.
Ocenianiu podlega również poziom wywiązywania się ucznia ze stałych obowiązków związanych z organizacją nauki w tym:
W przypadku, gdy danych zajęć edukacyjnych uczy dwóch nauczycieli, ocenę śródroczną (końcoworoczną) ustalają oni wspólnie.
Ocena śródroczna (końcoworoczna) nie jest średnią arytmetyczną ocen bieżących.
Ocenianie śródroczne:
Ocenianie końcoworoczne:
- jeden raz w roku szkolnym, w czerwcu.
 1. Ocenę z zachowania ustala się według następującej skali:

 1. W przypadku wystawienia oceny nagannej wychowawca zobowiązany jest do umotywowania jej w formie pisemnej.

 2. W klasach I –III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową.

 

 

Kształcenie zintegrowane - WSO

 

  1. Ocenianie w kl. I-III to proces gromadzenia informacji o uczniach. Polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności, a także jego postawy w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z założeń podstawy programu nauczania.

  2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy i innych nauczycieli uczących stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

  3. W klasach I-III semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi. Ocena z zachowania jest również oceną opisową.

    

  4. Ocena opisowa powinna spełniać następujące funkcje:

- diagnostyczną - dającą odpowiedź na pytanie, jak   daleko w rozwoju jest uczeń względem wymagań stawianych przez nauczyciela;
- informacyjną - przekazującą informacje, co dziecko zdołało opanować, poznać i jaki był jego wkład pracy;
- korekcyjną - odpowiadająca na pytanie, nad czym uczeń musi jeszcze popracować
- motywacyjną - zachęcającą dziecko do samorozwoju, dalszego wysiłku, dodającą wiary we własne siły.
  1. Nauczyciele opracowują własne narzędzia wspomagające ocenę wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.

  2. Osiągnięcia uczniów odnotowywane są na bieżąco w dzienniku lekcyjnym za pomocą skali punktowej od 1 do 6, lub 1 do 10. Taki punktowy sposób oceniania pozwala sprawnie i rzetelnie diagnozować dziecko i szybko orientować się, w jakim zakresie dziecko ma braki i wymaga zadań wyrównawczych, a którą umiejętność opanowało na poziomie ponadprzeciętnym i należy zaproponować trudniejsze zadania dodatkowe.

  3. Kryteria oceny w skali 1-6:

- 1 pkt.: uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu ćwiczeń utrwalających, a nawet specjalistycznych zajęć reedukacyjnych.
- 2 pkt: uczeń często ma problemy z wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy często potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować podstawy.
- 3 pkt.: uczeń samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych zadań. W takich sytuacjach rzadko potrzebuje wsparcia i pomocy nauczyciela.
- 4 pkt: uczeń opanował materiał podstawowy w stopniu dobrym, stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności, w sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela.
- 5 pkt: uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował większość umiejętności, pracuje samodzielnie, sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych, czasami podejmuje się rozwiązywania bardziej złożonych zadań i problemów.
- 6 pkt: uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program, swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości w nowych, nietypowych sytuacjach, twórczo rozwiązuje problemy, chętnie podejmuje się wykonania zadań dodatkowych, wymaga indywidualizacji pracy, by rozwinąć jego zdolności
  1. Kryteria oceny w skali 1-10:

   • 1 pkt - uczeń z dużymi trudnościami przyswaja sobie podstawową wiedzę i umiejętności. Wymaga stałej pomocy przy wykonywaniu najprostszych zadań. Potrzebuje wielu dodatkowych ćwiczeń utrwalających, a nawet specjalistycznych zajęć reedukacyjnych.

   • 2 pkt - uczeń bardzo często ma problemy w wykonaniem podstawowych zadań. Przy pracy często potrzebuje wskazówek nauczyciela. Niezbędne są dodatkowe ćwiczenia pozwalające opanować podstawy.

   • 3 pkt - uczeń wykonuje tylko zadania podstawowe, z którymi czasami ma problemy, wykorzystuje wskazówki nauczyciela do pokonywania trudności.

   • 4 pkt - uczeń samodzielnie wykorzystuje tylko podstawowe wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu prostych zadań. w takich sytuacjach rzadko potrzebuje wsparcia i pomocy nauczyciela.

   • 5 pkt - wiedza ucznia wykracza w niewielkim stopniu poza materiał podstawowy, sprawnie i samodzielnie wykonuje ćwiczenia na tym poziomie.

   • 6 pkt - uczeń opanował materiał podstawowy w stopniu dobrym. Stosuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnym rozwiązywaniu zadań o średnim stopniu trudności. W sytuacjach problemowych potrafi wykorzystać wskazówki nauczyciela.

   • 7 pkt - uczeń posiada taką wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu sprawnie i samodzielnie rozwiązać trudniejsze zadania, potrzebuje niewielkiej pomocy ze strony nauczyciela.

   • 8 pkt - uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował większość umiejętności. Pracuje samodzielnie. Sprawnie korzysta ze zdobytych wiadomości w sytuacjach typowych. Czasami podejmuje się rozwiązywania bardziej złożonych zadań i problemów.

   • 9 pkt - uczeń w stopniu bardzo dobrym opanował realizowany zakres wiadomości i umiejętności, często samodzielnie rozwiązuje złożone zadania i problemy, czasami wykonuje zadania dodatkowe.

   • 10 pkt - uczeń wykazuje się wiedzą wykraczającą poza realizowany program swobodnie korzysta ze zdobytych wiadomości i umiejętności w nowych, nietypowych sytuacjach. Twórczo rozwiązuje problemy. Chętnie podejmuje się wykonywania zadań dodatkowych. Wymaga indywidualizacji pracy, by rozwinąć jego zdolności.

   • W sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z religii w klasach I-III stosuje się następującą skalę ocen:

   • stopień celujący6
   • stopień bardzo dobry5
   • stopień dobry4
   • stopień dostateczny3
   • stopień dopuszczający2
   • stopień niedostateczny1
   • W klasach I-III ocena zachowania ucznia jest oceną opisową. Zachowanie ocenia się, biorąc pod uwagę następujące wskaźniki:

    • Stosunek do obowiązków szkolnych i funkcjonowanie dziecka w środowisku szkolnym.

    • Kultura osobista oraz zdolność nawiązywania kontaktów pozytywnych, umiejętność panowania nad emocjami.

    • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonujących umów.

    • Aktywność, pracowitość, obowiązkowość.

    • Umiejętność dostrzegania i poszanowania godności oraz pracy innych.

   • Bieżące zachowanie ucznia w skali miesiąca/tygodnia ocenia się w oparciu o ustaloną skalę punktów:

  - 6 pkt. - otrzymuje uczeń, który:
  - 5 pkt otrzymuje uczeń, który :
  · przeważnie jest przygotowany do zajęć,
  · punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne,
  · bardzo dobrze wypełnia powierzone obowiązki,
  · bierze udział w imprezach i konkursach szkolnych,
  · wykonuje prace na rzecz klasy i szkoły,
  · nienagannie zachowuje się w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów,
  · dba o bezpieczeństwo swoje i innych;
  - 4 pkt. – otrzymuje uczeń, który:
  - 3 pkt. – otrzymuje uczeń, który:
  - 2 pkt. – otrzymuje uczeń, który:
  Ocena semestralna jest oceną opisową zawierającą stopień spełnienia wyżej wymienionych wskaźników, dokonaną po analizie zachowania ucznia w danym okresie roku szkolnego.
  Opisową ocenę końcoworoczną formułuje się w sposób uogólniony zawierając w niej wymienione powyżej wskaźniki, wskazując pozytywne i negatywne ich przejawy.
  Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy wyższej.
  Ocena końcoworoczna znajduje się w arkuszu ocen, data rady klasyfikacyjnej”, a także na świadectwie szkolnym.
   

  § 24

  Kryteria oceniania

  1. Kryteria oceniania wewnątrzszkolnego w szkole są:
  1. Oceny dokonuje nauczyciel zajęć edukacyjnych zgodnie z kryteriami przedmiotowego systemu oceniania (zał. nr 2) z uwzględnieniem samooceny ucznia.

  2. Ogólne kryteria oceny szkolnej:

   • wymagania dotyczące odpowiedzi ucznia:

   • jakość i zakres wiedzy,

   • znajomość faktów i pojęć,

   • znajomość uogólnień,

   • stosowanie wiedzy w typowych sytuacjach,

   • stosowanie wiedzy w nowych sytuacjach,

   • posiadanie umiejętności interpretacji i uzasadnień,

   • umiejętność pracy samodzielnej,

   • wymagania dotyczące kształcenia osobowości ucznia:

   • poprawność myślenia,

   • samodzielność i krytycyzm myślenia,

   • planowość i obszerność wypowiedzi,

   • stosowanie języka danych zajęć edukacyjnych,

   • aspekt wychowawczy oceniania:

    • systematyczność,

    • umiejętność samooceny,

    • umiejętność pracy w zespole,

   • postawa,

   • wytrwałość.

  4. Ogólne kryteria oceny zachowania:
  Ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy zgodnie z ustalonymi kryteriami z uwzględnieniem samooceny ucznia.
  5. Informację zwrotną o postępach ucznia przekazuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych uczniowi, wychowawcy oraz rodzicom:
  Opinie o postępach ucznia mogą być wyrażone ustnie lub pisemnie.
  6. Narzędzia stosowane do oceniania wiedzy, umiejętności oraz postawy ucznia:

  § 25

  Cel i sposoby ewaluacji

  1. Cel ewaluacji:
  2. Sposoby ewaluacji:
   i ich analiza,
   3. Wewnątrzszkolny System Oceniania nie jest dokumentem zamkniętym.
   Poszczególne punkty mogą być zmienione na wniosek:
   przez Radę Pedagogiczną, uchwałą Rady Szkoły.

   § 26

   Klasyfikacja

   bez “plusów” i “minusów”.

   § 27

   Egzamin klasyfikacyjny

   1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
   2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
   1) imiona i nazwiska nauczycieli - skład komisji;
   2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
   3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
   4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
   Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
   Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

    

 

§ 28

Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, sztuki, informatyki i wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć formę, przede wszystkim, ćwiczeń praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie:

  1. dyrektor szkoły lub wicedyrektor – przewodniczący komisji;

  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – egzaminator

  3. nauczyciel tych samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych – członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) skład komisji;

  2) termin egzaminu poprawkowego;

  3) pytania egzaminacyjne;

  4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

  Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 3. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły nie później niż do końca września.

 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej. Rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 29

Ukończenie szkoły

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
  1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

  2. z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 

§ 30 

Ocena zachowania

OD DNIA 1.09.2010r. OBOWIĄZUJE NOWY SYSTEM OCENY Z ZACHOWANIA,
KTÓRY
ZNAJDUJE SIĘ W MENU START  STRONY SZKOLNEJ

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

 2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 3. dbałość o honor i tradycje szkoły;

 4. dbałość o piękno mowy ojczystej;

 5. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

 6. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

 7. okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ocenę zachowania śródroczną i końcoworoczną, począwszy od klasy czwartej, ustala się według następującej skali:

  1) wzorowe;

  2) bardzo dobre;

  3) dobre;

  4) poprawne;

  5) nieodpowiednie;

  6) naganne.

 2. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 1. Oceny zachowania dokonuje wychowawca klasy z uwzględnieniem opinii innych nauczycieli, pracowników szkoły, społeczności uczniowskiej.

 2. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna. Jednakże uczeń i jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 3. Tryb ustalania oceny zachowania:

 

  1. Tryb odwołania od oceny:

Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, w skład której wchodzą:
  1. dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

  2. wychowawca klasy,

  3. wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

  4. pedagog,

  5. psycholog (w przypadku zatrudnienia przez szkołę),

  6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  7. przedstawiciel rady rodziców.

Komisja ta:
- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. skład komisji,

  2. termin posiedzenia komisji,

  3. wynik głosowania,

  4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali.

 2. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie szkoły.

 

§ 31

Kryteria ocen zachowania

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
II. Frekwencja.
III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.
IV. Kultura osobista.
V. Postawa społeczna.

 

OCENA WZOROWA

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
 1. Jest przygotowany do lekcji – uczeń ma wszystkie niezbędne przybory i pomoce.

 2. Nie wagaruje.

II. Frekwencja.
 1. Nie dopuszcza się godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

 2. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.
 1. Nie używa wulgarnego słownictwa.

 2. Staje w obronie młodszych kolegów.

 3. Nie jest złośliwy i agresywny w stosunku do kolegów.

 4. Służy pomocą w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

IV. Kultura osobista.
 1. Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom.

 2. Nie pali papierosów.

 3. Jest czysty i schludny.

 4. Odzież wierzchnią pozostawia w szatni (nie siedzi w kurtce na lekcjach).

 5. Wyróżnia się na terenie klasy, szkoły taktem, kulturą i grzecznością.

 6. Zachowuje się kulturalnie na lekcjach i poza szkołą.

V. Postawa społeczna.
 1. Dba o estetykę i wystrój klasy, szkoły (gazetki, zieleń), jest realizatorem przedsięwzięć.

 2. Bierze udział w zawodach i konkursach (zajmuje premiowane miejsca) na poziomie miejskim.

 3. Dba o sprzęt szkolny, pomieszczenia.

 4. Jest bardzo aktywnym członkiem Samorządu Uczniowskiego.

 5. Jest inicjatorem, realizatorem imprez klasowych i szkolnych.

 6. Jest zaangażowany w pracę na rzecz klasy i szkoły (apele, gazetki).

 7. Zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych.

 8. Został wyróżniony przed społecznością szkolną przez dyrektora szkoły.

Ocenę wzorową otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria oraz przestrzegający kryteriów na ocenę bardzo dobrą, dobrą i poprawną.
 1. Uczeń jest wzorem dla innych uczniów.

 

 

OCENA BARDZO DOBRA

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
 1. Jest przygotowany do lekcji – uczeń ma wszystkie niezbędne przybory i pomoce.

 2. Nie wagaruje.

II. Frekwencja
    1. Nie dopuszcza się godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

 1. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.
    1. Nie używa wulgarnego słownictwa.

 1. Staje w obronie młodszych kolegów.

 2. Nie jest złośliwy i agresywny w stosunku do kolegów.

 3. Służy pomocą w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

 4. Zwraca uwagę na złe zachowanie

  IV. Kultura osobista.

    1. Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom.

    2. Nie pali papierosów.

    3. Jest czysty i schludny.

    4. Odzież wierzchnią pozostawia w szatni (nie siedzi w kurtce na lekcjach).

    5. Wyróżnia się na terenie klasy, szkoły taktem, kulturą i grzecznością.

    6. Zachowuje się kulturalnie na lekcjach i poza szkołą.

    7. Nie spożywa posiłków podczas lekcji.

V. Postawa społeczna
    1. Dba o estetykę i wystrój klasy, szkoły (gazetki, zieleń).

    2. Bierze udział w zawodach i konkursach na poziomie szkolnym, zajmuje premiowane miejsce.

    3. Dba o sprzęt szkolny, pomieszczenia.

    4. Aktywnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego.

    5. Aktywnie bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych (np. apele).

    6. Zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych.

    7. Zachowuje właściwą postawę podczas imprez klasowych, szkolnych, pozaszkolny.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria oraz przestrzegający zasad na ocenę dobrą.

 

OCENA DOBRA

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
 1. Na ogół jest przygotowany do lekcji – uczeń ma wszystkie niezbędne przybory i pomoce.

 2. Nie wagaruje.

  II. Frekwencja

    1. Nie dopuszcza się godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

 3. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

  III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.

    1. Nie używa wulgarnego słownictwa.

    2. Staje w obronie młodszych kolegów.

    3. Nie jest złośliwy i agresywny w stosunku do kolegów.

    4. Służy pomocą w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

IV. Kultura osobista.
    1. Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom.

    2. Nie pali papierosów.

 1. Jest czysty i schludny.

 2. Odzież wierzchnią pozostawia w szatni (nie siedzi w kurtce na lekcjach).

 3. Wyróżnia się na terenie klasy, szkoły taktem, kulturą i grzecznością.

 4. Zachowuje się kulturalnie na lekcjach i poza szkołą.

 5. Nie spożywa posiłków podczas lekcji.

  V. Postawa społeczna

    1. Bierze udział w zawodach i konkursach szkolnych

    2. Dba o sprzęt szkolny, pomieszczenia.

    3. Uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego.

    4. Bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych.

    5. Zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych.

    6. Zachowuje właściwą postawę podczas imprez klasowych, szkolnych, pozaszkolnych.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń spełniający wszystkie kryteria oraz przestrzegający zasad na ocenę poprawną.

 

OCENA POPRAWNA

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
 1. Na ogół jest przygotowany do lekcji – uczeń ma wszystkie niezbędne przybory i pomoce.

 2. Nie wagaruje.

  II. Frekwencja

    1. Nie dopuszcza się godzin nieusprawiedliwionych i spóźnień.

    2. Na bieżąco usprawiedliwia nieobecności.

III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.
 1. Nie używa wulgarnego słownictwa.

 2. Staje w obronie młodszych kolegów.

 3. Nie jest złośliwy i agresywny w stosunku do kolegów.

 4. W miarę możliwości służy pomocą w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych.

IV. Kultura osobista.
    1. Okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom.

 1. Nie pali papierosów.

 2. Jest czysty i schludny.

 3. Odzież wierzchnią pozostawia w szatni (nie siedzi w kurtce na lekcjach).

 4. Jest grzeczny, taktowny i kulturalny.

 5. Zachowuje się kulturalnie na lekcjach i poza szkołą.

V. Postawa społeczna
 1. W miarę możliwości bierze udział w zawodach i konkursach klasowych i szkolnych.

 2. Dba o sprzęt szkolny, pomieszczenia (nie niszczy mienia szkolnego).

 3. W miarę możliwości uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego.

 4. W miarę możliwości bierze udział w imprezach klasowych i szkolnych.

 5. Zachowuje właściwą postawę wobec symboli narodowych.

 6. Upominając się o własne prawa, pamięta o prawach innych.

Ocena poprawna jest oceną wyjściową dla każdego ucznia.

 

OCENA NIEODPOWIEDNIA

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
    1. Często nie ma przyborów, zeszytów i podręczników.

    2. Wagaruje.

II. Frekwencja.
    1. Często spóźnia się na lekcje.

    2. Ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych (10).

III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.
    1. Wyraża się niegrzecznie.

    2. Jest agresywny i złośliwy.

    3. Jest inicjatorem konfliktów w szkole i poza nią.

IV. Kultura osobista.
    1. Ma lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.

    2. Pali papierosy.

    3. Jest arogancki i niekulturalny na lekcjach i poza szkołą.

    4. Odzież wierzchnią (kurtkę) podczas lekcji ma na sobie.

    5. Nie dba o wygląd.

V. Postawa społeczna
    1. Nie dba o estetykę i wystrój klasy, szkoły.

    2. Niszczy sprzęt szkolny, pomieszczenia.

    3. Nie uczestniczy w życiu szkoły.

    4. Nie zachowuje właściwej postawy wobec symboli narodowych.

 

OCENA NAGANNA

I. Stosunek do obowiązku szkolnego.
 1. Często nie ma przyborów, zeszytów i podręczników.

 2. Wagaruje.

II. Frekwencja
 1. Często spóźnia się na lekcje.

 2. Ma dużą ilość godzin nieusprawiedliwionych (20).

  III. Stosunek do kolegów podczas przerw i po lekcjach.

     1. Wyraża się wulgarnie i niegrzecznie.

     2. Jest agresywny i złośliwy.

     3. Zastrasza, szantażuje innych.

     4. Jest inicjatorem bójek i konfliktów w szkole i poza nią.

     5. Wymusza środki materialne, kradnie.

IV. Kultura osobista.
 1. Ma lekceważący stosunek do nauczycieli, pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów.

 2. Pali papierosy, spożywa napoje alkoholowe.

 3. Jest arogancki i niekulturalny na lekcjach i poza szkołą.

 4. Odzież wierzchnia (kurtkę) podczas lekcji ma na sobie.

 5. Nie dba o wygląd.

 6. Był podmiotem posiedzenia zespołu wychowawczego.

V. Postawa społeczna
 1. Nie dba o estetykę i wystrój klasy, szkoły.

 2. Niszczy sprzęt szkolny, pomieszczenia.

 3. Nie uczestniczy w życiu szkoły.

 4. Popadł w konflikt z prawem.

 5. Nie zachowuje właściwej postawy wobec symboli narodowych.

 

Uczeń, który uzyskał ze wszystkich obowiązujących przedmiotów średnią co najmniej 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI

 

§ 32

 

 1. Nauczyciele tworzą zespoły wychowawcze, przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.

 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

 3. Cele i zadania zespołów nauczycielskich obejmują:

  1. ustalenie zestawu programów nauczania oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb,

  2. zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programu nauczania,

  3. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,

  4. współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

  5. współdziałanie w zorganizowaniu pracowni, a także w uzupełnieniu ich wyposażenia,

  6. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.

 

 

§ 33

 

   1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.

   2. Nauczyciel uwzględnia prawo rodziców do:

  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w klasie i szkole,

  2. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,

  3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego postępów w nauce i zachowaniu,

  4. uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

  5. wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

 

§ 34

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną , wychowawczą, opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych mu uczniów.

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:

  1. prawidłowej organizacji procesu dydaktycznego,

  2. odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,

  3. dbania o pomoce naukowe i inny sprzęt szkolny,

  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań,

  5. bezstronności i obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania,

  6. udzielania pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych,

  7. doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenia poziomu swej wiedzy,

  8. zachowania tajemnicy służbowej.

 1. Opracowuje na podstawie WSO Przedmiotowy System Oceniania.

 2. Dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia na podstawie opinii PPP.

 3. Wychowawca opracowuje klasowy program wychowawczy zgodny z Programem Wychowawczym Szkoły.

 

§ 35

 

 1. dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej “wychowawcą”.

 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wychowawca w miarę możliwości powinien opiekować się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 3. Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych szkoły.

 4. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:

  1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,

  2. inspirowanie działań zespołowych uczniów,

  3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole oraz między uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

   1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1:

  1. otacza indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swych wychowanków,

  2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami:

  3. różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski,

  4. ustala treść i formę zajęć tematycznych realizowanych na godzinach wychowawczych,

  5. współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i mających różne trudności),

  6. utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

    1. poznania ich i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych ich dzieci,

    2. współdziałania z rodzicami w działaniach wychowawczych,

    3. włączenia rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,

  1. współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizuje odpowiednie formy tej pomocy na terenie szkoły i w placówkach pozaszkolnych, zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

  2. organizuje comiesięczne spotkania z rodzicami, informując ich o postępach w nauce i o zachowaniu ucznia,

  3. jeżeli rodzic nie utrzymuje kontaktów z wychowawca lub szkołą, wychowawca musi poinformować rodzica o postępach jego dziecka w nauce i zachowaniu droga listowną, za pośrednictwem poczty,

  4. na miesiąc przed końcem semestru (roku szkolnego) wychowawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia rodziców (opiekunów) o grożącej uczniowi ocenie niedostatecznej z przedmiotu.

  1. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy.

  2. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz Rady Pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.

 

 

§ 36

    1. dyrektor szkoły, w przypadku gdy placówka liczy co najmniej 12 oddziałów, powołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Rady Szkoły.

    2. Za zgodą organu prowadzącego dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska zastępców dyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

    3. Zastępca dyrektora realizuje zadania zlecone przez dyrektora, a w szczególności:

  1. pełni funkcję dyrektora w przypadku jego nieobecności,

  2. przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:

     1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

     2. program wychowawczy szkoły,

     3. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,

     4. kalendarz szkolny,

     5. informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,

  1. prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,

  2. organizuje i koordynuje zajęcia pozalekcyjne,

  3. przewodzi zespołowi wychowawczemu powołanemu przez pedagoga szkolnego,

  4. nadzoruje pracę pedagoga szkolnego zgodnie z jego zakresem czynności,

  5. służy radą i pomocą nauczycielom i rodzicom w organizowaniu imprez,

  6. koordynuje przebieg uroczystości szkolnych (apeli, akademii, konkursów, widowisk teatralnych, seansów filmowych, itp.), zatwierdza program imprez, współpracuje z MDK, MOK i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi,

  7. sprawuje opiekę nad wszystkimi mikroorganizmami szkolnymi, instruuje i nadzoruje pracą organizacji:

  1. czuwa nad całością pracy wychowawczej i opiekuńczej,

  2. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,

  3. nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów.

 1. Zastępca dyrektora:

  1. jest z upoważnienia dyrektora szkoły bezpośrednim przełożonym służbowym nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagogów szkolnych i bibliotekarzy,

  2. jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą,

  3. decyduje o bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole,

  4. ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także decyduje w sprawach oceny pracy opiekuńczo-wychowawczej wszystkich nauczycieli,

  5. ma prawo wnioskować do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym,

  6. ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem “zastępca dyrektora szkoły” oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań i kompetencji.

 

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

§ 37

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów określonym planem nauczania.

 2. Liczba uczniów w oddziałach szkolnych powinna wynosić średnio 24 uczniów.

 

 

§ 38

 

1. Podział na grupy dotyczy zajęć z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów.
2. W przypadku oddziałów liczących mniej niż 24 uczniów podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.
 1. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.

 

§ 39

 

    1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

    2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30-60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

    3. Przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut; natomiast długość przerwy po piątej lekcji ustala się na 20 minut.

    4. W przypadku nieobecności nauczyciela dopuszcza się odwołanie pierwszych
     i ostatnich godzin lekcyjnych.

    5. Dzień Patrona Szkoły ustala się dniem wolnym od zajęć dydaktycznych od chwili nadania imienia szkole.

 

 

 

§ 40

 

 1. Organizacja zajęć dodatkowych:

     1. zajęcia dodatkowe prowadzone są w grupach międzyklasowych
      i międzyoddziałowych poza systemem klasowo-lekcyjnym,

     2. zajęcia dodatkowe organizowane są w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych,

     3. liczbę zajęć nadobowiązkowych ustalają odpowiednie zarządzenia MENiS.

 

§ 41

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja i opiniuje Kurator Oświaty.

 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności:

 3. Tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala dyrektor szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

 

 

§ 42

 

 1. Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą:

  1. życzenie (deklaracja zgody) wyrażane jest w formie pisemnej i nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać zmienione;

deklaracje przechowywane są w arkuszach ocen ucznia.
  1. uczniowie, którzy przestali uczęszczać na lekcje religii muszą przedstawić deklarację rezygnacji podpisaną przez Rodziców. Deklaracje rezygnacji przechowuje się w arkuszach ocen ucznia.

  2. w przypadku powrotu muszą oni przedstawić deklarację wyrażającą wolę uczęszczania dziecka na naukę religii.

   4) rodzice uczniów powracających na naukę religii do szkoły zasięgają w tej

  3. sprawie opinii w Kurii Diecezjalnej .

  1. uczniowie niekorzystający z tej lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi

  2. nauczanie religii odbywa się w oparciu o programy potwierdzone przez władze kościelne,

  3. nauczyciela religii zatrudnia dyrektor szkoły na podstawie imiennego, pisemnego skierowania wydanego w przypadku Kościoła Katolickiego przez właściwego biskupa diecezjalnego lub zwierzchników kościołów w przypadku innych wyznań,

  4. nauczyciel religii wchodzi w skład Rady Pedagogicznej, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy,

  5. nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania,

  6. nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego,

  7. nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo,

  8. ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym i nie jest wliczana do średniej ocen ucznia.

  9. ocena z religii nie ma wpływu na promowania ucznia do następnej klasy,

  10. ocena z religii jest wystawiana wg regulaminu oceniania przyjętego przez szkołę,

  11. uczniowie uczęszczający na lekcje religii mogą uzyskać trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji;

  12. nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii, w zakresie metodyki nauczania i zgodności z programem, prowadzi dyrektor szkoły oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego wyznaczeni przez Kurię Biskupią.

 

§ 43

Biblioteka szkolna

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań nauczycieli, uczniów i rodziców. Służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych, wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli, uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i do korzystania z innych typów bibliotek i środków informacji.

 2. Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

 1. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody i środki, pełni funkcję:

   1. kształcąco-wychowawczą poprzez:

  1. rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych,
  2. przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji,
  3. kształcenie kultury czytelniczej,
  4. wdrażanie do poszanowania książki,
  5. udzielanie pomocy nauczycielom w ich pracy i doskonaleniu zawodowym;
   1. opiekuńczo-wychowawczą poprzez:

  1. współdziałanie z nauczycielami,
  2. wspieranie prac mających na celu wyrównanie różnic intelektualnych,
  3. otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych,
  4. pomoc uczniom mającym trudności w nauce;
   1. kulturalno-rekreacyjną poprzez:
- uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego.
 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie wszystkich klas, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych
  w regulaminie – zał. nr 7.

  Czas pracy biblioteki zapewnia możliwość korzystania z księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych.

 2. Zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza:

  1. koordynowanie prac w bibliotece:

  1. opracowanie rocznych planów działalności biblioteki oraz terminów ważniejszych imprez,

  2. uzgadnianie stanu majątkowego z księgowością,

  3. projektowanie wydatków na rok kalendarzowy,

  4. sprawozdanie z pracy biblioteki zawierające oceny czytelnictwa,

  5. odpowiedzialność za stan majątkowy i dokumentację prac biblioteki,

  1. praca pedagogiczna:

   1. udostępnianie zbiorów,

   2. udzielanie informacji bibliotecznych,

   3. rozmowy z czytelnikami o książkach,

   4. poradnictwo w wyborach czytelniczych,

   5. prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego zgodnie z programem,

   6. udostępnienie nauczycielom, opiekunom potrzebnych materiałów,

   7. informowanie nauczycieli o czytelnictwie uczniów i analiza czytelnictwa,

   8. prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książkach,

   9. organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,

   10. dobra znajomość zbiorów i potrzeb czytelniczych,

   11. dostosowanie formy i treści książki do wieku i poziomu intelektualnego uczniów,

  1. praca organizacyjno-techniczna:

  1. gromadzenie zbiorów oraz ich ewidencja – zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  2. opracowanie biblioteczne zbiorów,

  3. selekcja zbiorów i ich konserwacja,

  4. organizowanie warsztatu informacyjnego,

  5. wydzielanie księgozbioru podręcznego,

  6. prowadzenie katalogów,

  1. współpraca z rodzicami i instytucjami:

   1. w miarę możliwości nauczyciel-bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów,

   2. z bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami kulturalnymi.

  2. Zbiorami biblioteki są dokumenty piśmiennicze (książki, czasopisma i inne) i dokumenty niepiśmiennicze (materiały audiowizualne).

    

  3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:

  1. zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie,
  2. zapewnia środki finansowe w zakresie:
  1. zatwierdza tygodniowy rozkład zajęć,
  2. hospituje i ocenia pracę biblioteki,
  3. wydaje decyzje w sprawie przeprowadzania skontrum zbiorów bibliotecznych,
  4. zatwierdza regulamin biblioteki,
  5. zapewnia warunki do doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.

 

 

§ 44

Świetlica szkolna

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.

 3. Świetlica jest czynna w każdym dniu, w którym prowadzone są zajęcia szkolne w godz.7.00 – 16.00.

 

§ 45

Organizacja pracy świetlicy szkolnej

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej
 1. Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej i racjonalnego dożywiania.

 2. Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, udzielanie pomocy uczniom, nie nadążającym za programem szkolnym.

 3. Kształtowanie właściwej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.

 4. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w szkole, domu i swoim środowisku. Zainteresowanie się własnym rozwojem.

 5. Rozwijanie u wychowanków samorządności i samodzielności oraz poczucia estetyki wrażliwości na piękno.

 6. Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na świeżym powietrzu.

 7. Propagowanie zdrowego stylu życia, wzmocnienie działań profilaktycznych.

 8. Prowadzenie współpracy z rodzicami wychowanków, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, pielęgniarką.

 

II. Założenia organizacyjne
  1. Ogólna charakterystyka lokalu.

   Świetlica dysponuje salą, która służy do prowadzenia różnego rodzaju zajęć. Sala wyposażona jest w niezbędne meble, urządzenia audiowizualne, pomoce i zabawki, służące do prowadzenia zajęć.

  2. W świetlicy zatrudnieni są:

   - kierownik

   - nauczyciele – wychowawcy

  3. Kierownik świetlicy podlega Dyrektorowi szkoły.

  4. Wychowankowie w świetlicy przebywają w godz. 7.00-16.00 i mają możliwość korzystania z obiadu w stołówce szkolnej.

III. Wychowankowie świetlicy
 1. Kwalifikowanie i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów dziecka.

 2. Prawa i obowiązki ucznia, uczęszczającego do świetlicy określa wewnętrzny regulamin świetlicy (zał. nr 9).

 3. Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy.

 

IV. Dokumentacja
W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
 1. Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej świetlicy.

 2. Dzienniki zajęć.

 3. Dziennik obecności uczniów w świetlicy.

 4. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy.

 5. Oświadczenia rodziców, dotyczące odbioru dzieci ze świetlicy.