Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA

Oświadczenie rodziców o spełnianiu przez dziecko 6 letnie obowiązku przygotowania przedszkolnego

Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej szkoły podstawowej


ZGŁOSZENIE 
DZIECKA ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 im. KSIĘCIA JANA DOBREGO W OPOLU ROK SZKOLNY 2018/19

 

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dziecka spoza obwodu o spełnianiu kryteriów
rekrutacyjnych

 

WNIOSEK KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20 W OPOLU SPOZA OBWODU SZKOŁY – 2018/2019

Oświadczenie woli Rodziców religia

Informacja:
Do klasy międzynarodowej umieszczamy jedynie w nagłówku zgłoszenia ( dla dzieci obwodowych ) lub wniosku
(dzieci spoza obwodu ) napis Oddział międzynarodowy. Nie ma osobnego formularza. 

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej >>

 

WYKAZ ULIC należących do obwodów Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów (klas dotychczasowych gimnazjów) Miasta Opola od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Zasady naboru do oddziału międzynarodowego w PSP NR 20 w Opolu

 

ZARZĄDZENIE Nr OR-I.0050.60.2018 PREZYDENTA MIASTA OPOLA
z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do klas
I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych i oddziałów
dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole
jest organem prowadzącym.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/776/17 RADY MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu
uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto  Opole dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły, liczby punktów możliwych do uzyskania
za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.60.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2018r. Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych
i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole
jest organem prowadzącym

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr OR-I.0050.60.2018 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 stycznia r.
Terminy przeprowadzania postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów,
na rok szkolny 2018/2019 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także oddziałów sportowych
i oddziałów dwujęzycznych klas wyższych niż klasa I szkół podstawowych, dla których Miasto Opole
jest organem prowadzącym