Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej, karty rowerowej i duplikatów świadectwa szkolnego oraz pobierania opłat za te czynności w Publicznej Szkole Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

Załacznik_Nr_1 (Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej/karty rowerowej/)
Załacznik_Nr_2 (Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa)

Podstawa prawna:

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z pózn. zm ) – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635)

I. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora
szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej zgodnie z załącznikiem
nr 1 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (nazwisko i imię, oraz
potwierdzenie wpłaty opłatę skarbową.
3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty
skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu tj. 9,00 zł. (wpłata na konto nr:
97 1160 2202 0000 0002 1677 6598). 4. Termin wykonania duplikatu legitymacji do 7 dni.

II. Zasady wydawania duplikatów karty rowerowej.

1. W przypadku utraty oryginału karty rowerowej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora
szkoły z pisemnym wnioskiem (załącznik nr 1) o wydanie duplikatu karty rowerowej z podaniem
przyczyny ubiegania się o duplikat.
2. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia).
3. Za wydanie duplikatu karty rowerowej nie pobiera się opłaty.
4. Termin wykonania duplikatu do 7 dni.

III. Zasady wydawania duplikatów świadectw szkolnych.

1. W przypadku utraty oryginału świadectwa rodzice ucznia lub pełnoletni absolwent może
wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa – zgodnie
z załącznikiem nr 2 do procedury – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.
2. Do wniosku należy dołączyć dowód opłaty skarbowej.
3. Za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego pobiera sie opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26,00 zł.
4. Opłatę należy wnieść na konto szkoły nr: 97 1160 2202 0000 0002 1677 6598.
5. Termin wykonania duplikatu świadectwa do 14 dni.

IV. Sposób załatwienia.

1. Duplikat wystawia się na druku obowiązującym w okresie wystawienia oryginału lub na
formularzu zgodnym z treścią oryginalnego dokumentu.
2. Duplikat zawiera: – na pierwszej stronie u góry wyraz „Duplikat”, – dane zgodnie z dokumentacją
pedagogiczną, – nazwiska i imiona osób, które oryginał podpisały lub stwierdzenie ich
nieczytelności, – datę wystawienia duplikatu, – podpis dyrektora szkoły, – pieczęć urzędową.

3. Jeżeli złożony wniosek nie zawiera informacji niezbędnych do odszukania dokumentacji
przebiegu nauczania, wnioskodawca zostaje zobowiązany do uzupełnienia wniosku telefonicznie
lub pisemnie.
4. Jeżeli mimo wezwania wniosek nie zawiera niezbędnych informacji albo szkoła nie posiada
stosownej dokumentacji, odmawia się pisemnie wydania duplikatu.
5. Jeżeli Szkoła nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do
wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest
możliwe.
W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa może nastąpić na podstawie odrębnych
przepisów, w drodze postępowania sądowego.
6. Duplikat może zostać odebrany osobiście przez osobę zainteresowaną lub przez inne osoby
posiadające pisemne upoważnienie po potwierdzeniu odbioru dokumentu własnoręcznym
podpisem lub wysyłany jest pod wskazany we wniosku adres. Duplikat ma moc oryginału i może
być wystawiony ponownie.