Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny – „Cztery pory roku – wiosna”

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu ogłasza Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczo-Informatyczny „Cztery pory roku – wiosna” dla uczniów klas IV-VIII organizowany w ramach obchodów Dnia Ziemi.

 

CELE KONKURSU:

 • zapoznanie z pięknem polskiej przyrody, uwrażliwienie na otaczające nas środowisko naturalne, wyrabianie postaw proekologicznych,
 • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności,
 • rozwijanie zdolności wykorzystania dostępnych materiałów fotograficznych i innych dokumentów do opracowania prezentacji multimedialnej,
 • motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej,
 • promowanie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opiekunów.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Przedmiotem  konkursu jest przygotowanie przez uczniów prezentacji multimedialnej na temat: „Cztery pory roku – wiosna”.
 • Sposób przygotowania prac:
 • prezentacja powinna być stworzona za pomocą programu Microsoft Power Point, LibreOffice Impress,
 • maksymalna objętość nie może przekraczać 20 slajdów, a minimalna 10 slajdów,
 • zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane własne zdjęcia i komentarze),
 • nauczyciel pełni rolę opiekuna projektu,
 • do każdej pracy należy dołączyć dane: imię i nazwisko autora, adres szkoły, nazwisko nauczyciela-opiekuna,
 • każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej.
 • praca konkursowa nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać praw autorskich osób trzecich.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że:

– prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane osobiście oraz,

– wykorzystane do  pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają praw autorskich – uczestnicy posiadają prawa do wykorzystania wizerunku osób trzecich.

 • Prace należy dostarczyć na płycie DVD do sekretariatu szkoły lub do Organizatorów konkursu. Prace przyjmowane będą do 5.04.2019 r. z dopiskiem Konkurs Informatyczny lub dostarczyć pani Ewie Kucharskiej s. 24 (nauczyciel informatyki PSP 20) do dnia 4.04.2019 r.

 

KRYTERIA OCENY PRAC:

 Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

 • prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
 • charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,
 • napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne.

Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, zawartość prezentacji, grafika i cała szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.

 

Karta zgłoszenia dziecka do udziału w konkursie<POBIERZ>